Вища школа


Вища школа

Advanced Expository Writing Techniques. Основи англомовного аналітичного письма: Навч. -метод. посіб.
ТОП-20

Advanced Expository Writing Techniques. Основи анг...

Навчально-методичний посібник призначено для використання на заняттях з англійської мови, у самостійній та індивідуальній роботі студентів і магістрантів вищих навчальних закладів. Розглядаєт..

20,25 грн.

Comprehensive Guided Reading. For Economists, Managers, Financiers, Translators. Книга для читання з економічної тематики.
ТОП-20

Comprehensive Guided Reading. For Economists, Mana...

Посібник містить інформативні матеріали для перекладу, реферування, анотування та обговорення з тем: “Основи економічної теорії”, “Міжнародна торгівля”, “Міжнародний маркетинг”, “Фінанси та б..

76,50 грн.

Everyday Psychology. Digest
ТОП-20

Everyday Psychology. Digest

Посібник призначений для поглибленого читання, перекладу й обговорення текстових матеріалів, що дають інформацію про деякі питання психології, соціології, етики й моралі. Текстові матеріали з..

63,00 грн.

Linux: лабораторний практикум. Посібник для студентів.
ТОП-20

Linux: лабораторний практикум. Посібник для студен...

У посібнику наведено лабораторні роботи для формування основних умінь та навичок використання та налагодження операційної системи Linux. Лабораторний практикум орієнтований на студентів педаг..

10,50 грн.

MySQL: Лабораторний практикум. Посіб. для студентів.
ТОП-20

MySQL: Лабораторний практикум. Посіб. для студенті...

У посібнику подано лабораторні роботи для формування основних умінь та навичок використання та налагодження MySQL. Лабораторний практикум орієнтований на студентів педагогічних навчальних зак..

18,00 грн.

Ostмодерн: геопоетика, психологія, влада. Монографія.
ТОП-20

Ostмодерн: геопоетика, психологія, влада. Монограф...

У монографії вперше систематизуються явища, які сформували літературний дискурс 1990-х рр. в Україні. На прикладі дослідження геопоетики реґіонів, психолоґії реґіональних літератур, а також в..

27,75 грн.

Was ist deutsch?: Stereotype und Realitat. Reader zur Landeskunde.
ТОП-20

Was ist deutsch?: Stereotype und Realitat. Reader ...

Цей посібник з лінгвокраїнознавства розроблено з урахуванням нового підходу до вивчення іноземних мов — навчання іншомовного спілкування в контексті діалогу культур. Матеріал посібника підібр..

45,75 грн.

Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). Нарис життя і творчості (М)
ТОП-20

Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). Нарис життя і тво...

У монографії висвітлено основні віхи життєвого шляху видатного українського драматурга і театрального діяча Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) — (1845–1907). Всебічно проаналізовано всі відом..

27,00 грн.

Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). Нарис життя і творчості (Тв)
ТОП-20

Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). Нарис життя і тво...

У монографії висвітлено основні віхи життєвого шляху видатного українського драматурга і театрального діяча Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) — (1845–1907). Всебічно проаналізовано всі відом..

37,50 грн.

Іван Франко і методика викладання української літератури: навчально-методичний посібник
ТОП-20

Іван Франко і методика викладання української літе...

У навчально-методичному посібнику систематизовано методологічні концепти Івана Франка про специфіку вивчення української літератури як навчальної дисципліни у школі та університеті. Посібник ..

88,50 грн.

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки)
ТОП-20

Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стил...

У пропонованому виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуаль..

61,50 грн.

Історія держави i права зарубiжних кpaїн: навчальний посібник
ТОП-20

Історія держави i права зарубiжних кpaїн: навчальн...

У навчальному посібнику відповідно до програми курсу “Історія держави і права зарубіжних країн” наведено найбільш яскраві приклади (типи) державно-правових систем ключових регіонів світу, що ..

148,50 грн.

Історія України: проблеми методології та методики
ТОП-20

Історія України: проблеми методології та методики...

У книзі розглядаються концептуальні проблеми історичної науки загалом й історії України зокрема. Особлива увага відводиться важливим питанням методології дослідження та методики викладання іс..

45,00 грн.

Історія української педагогіки. Ілюстрований навчальний посібник
ТОП-20

Історія української педагогіки. Ілюстрований навча...

Посібник висвітлює найбільш суттєві аспекти історії практичної і теоретичної педагогіки України у відповідності з програмою «Історія педагогіки» для вищих педагогічних навчальних закладів. Те..

75,00 грн.

Історія українського мистецтва. Конспект курсу лекцій
ТОП-20

Історія українського мистецтва. Конспект курсу лек...

Основний зміст конспекту курсу лекцій — розкриття найважливіших етапів розвитку українського мистецтва, аналіз його основних напрямів і стилів, характеристика видів, жанрів і окремих творів о..

70,50 грн.

Італійська мова. Фонетика. Граматика: довідник самовчитель
ТОП-20

Італійська мова. Фонетика. Граматика: довідник сам...

Довідник призначається для всіх, хто вивчає італійську мову. Особливістю пропонованого посібника є систематизація матеріалу, поданого у вигляді оригінальних таблиць та схем, що дозволяє легко..

76,50 грн.

Авторское право в издательском деле:практическоє пособиє для авторов, редакторов, издателей.
ТОП-20

Авторское право в издательском деле:практическоє п...

В книге изложены практические советы по использованию произведений в книгах, газетах, журналах и другой издательской продукции без нарушения авторских прав. Наличие большого количества иллюст..

82,50 грн.

Авторське право у видавничій справі. Практичний посіб. для авторів, редакторів, видавців.
ТОП-20

Авторське право у видавничій справі. Практичний по...

У посібнику викладено практичні поради, як використовувати твори у книгах, газетах, журналах та іншій видавничій продукції без порушення авторських прав. Наявність великої кількості ілюстраці..

82,50 грн.

Авторське право. Зразки договорів
ТОП-20

Авторське право. Зразки договорів...

У книзі міститься 72 зразки авторських договорів для видавців, авторів літературних творів, художників, дизайнерів, архітекторів, фотографів, перекладачів, укладачів збірників творів та їхніх..

148,50 грн.

Адміністрування комп’ютерних мереж та систем. Навч. посіб.
ТОП-20

Адміністрування комп’ютерних мереж та систем. Навч...

У пропонованому посібнику розглянуто адміністрування як однорангових комп’ютерних мереж, так і мереж з виділеними серверами. Подано теоретичні відомості про основні сервіси локальних мереж та..

40,50 грн.

Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти.
ТОП-20

Академічна культура: цінності та принципи вищої ос...

У монографії доктора філософських наук, професора соціології Г.Ф. Хоружого йдеться про структуру і функції академічної культури як важливого чинника оптимізації діяльності вищих навчальних за..

97,50 грн.

Аналіз художнього твору: навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей (філологія, літературна творчість, журналістика)
ТОП-20

Аналіз художнього твору: навчальний посібник для с...

Пропонована книга — систематичний навчальний посібник зі спецкурсу «Аналіз художнього твору», покликаний навчити студентів аналізувати художній твір в цілому й окремі його компоненти та елеме..

85,50 грн.

Англійська лексика. Інтенсивний курс поповнення словникового запасу.
ТОП-20

Англійська лексика. Інтенсивний курс поповнення сл...

Дане видання є одночасно навчальним і довідниковим лексико-графічним посібником. До словника входить понад 20 тисяч англійських слів та усталених виразів з їх українськими та російськими відп..

94,50 грн.

Англійська мова для фармацевтів. Навч. посіб. для студ. фармацев. відділень навч. медич. закл. І-ІІІ рів. акред.
ТОП-20

Англійська мова для фармацевтів. Навч. посіб. для ...

Посібник укладено відповідно до вимог навчальної програми з іноземної мови для медичних навчальних закладів. Видання допоможе студентам у засвоєнні та поглибленні знань медичного та фармацевт..

114,00 грн.

Англійська мова. Практикум з науково-технічного перекладу.
ТОП-20

Англійська мова. Практикум з науково-технічного пе...

Основне призначення навчально-методичного посібника — сприяти виробленню вмінь аналізу різних елементів науково-технічного тексту та його перекладу. Посібник має суто граматичне спрямування, ..

6,75 грн.

Англійська мова. Тематичний зріз мови мас-медіа.
ТОП-20

Англійська мова. Тематичний зріз мови мас-медіа....

Книга містить 14 розділів, що охоплюють нагальну тематику: злочинність, корупція, соціальні права, тероризм та військові дії, расові заворушення, міграційні процеси, релігійні віросповідання,..

87,00 грн.

Археологія України.: Підручник для студентів історичних спеціальностей вищ. навч. закл.
ТОП-20

Археологія України.: Підручник для студентів істор...

У підручнику вміщено дані про безцінні археологічні скарби України, наведено загальновизнані погляди вчених на походження, генетичну спорідненість, взаємовплив археологічних культур, що були ..

77,25 грн.

Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика. Навч. посіб.
ТОП-20

Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика...

У навчальному посібнику викладено основи теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У кожній темі навед..

127,50 грн.

Відхилення у поведінці неповнолітніх: шляхи їх попередження та подолання. Навчально. -методичний посібник.
ТОП-20

Відхилення у поведінці неповнолітніх: шляхи їх поп...

У навчально-методичному посібнику висвітлюються причини формування відхилень у поведінці неповнолітніх та шляхи їх попередження і подолання в умовах загальноосвітньої школи. Зокрема, розкрива..

49,50 грн.

Валеологія. Навч. посіб.
ТОП-20

Валеологія. Навч. посіб.

У посібнику обґрунтовано актуальність вивчення курсу «Валеологія». Окреслено основні проблеми здоров’я населення України, подано перелік документів, які визначають стратегічні напрямки діяльн..

71,25 грн.

Показано 1 по 30 з 167 (Всього сторінок 6)